ชมบทความ "ตลาดต้นไม้ดอดคอม"

Thursday, July 4, 2013

"การวางแผนทำเกษตรสวนผสม"

เกษตรสวนผสมคืออะไร

การทำเกษตรสวนผสม คือ การปลูกพืชผล หลายๆ ประเภทในพื้นที่เดียวกัน เพื่อป้องกันควาเสี่ยงจากการปลูกพืชเพียงประเภทเดียว หรือการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ข้อดีของการทำเกษตรสวนผสม เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกพืชเชิงเดี่ยวก็คือ การปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ต้องการผลผลิตสูงๆ หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ หรือดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจ ภัยธรรมชาติ ก็จะสร้างความเสียหายเกือบทั้งหมด


ส่วนการปลูกพืชแบบเกษตรสวนผสม หากเกิดความเสียหายกับพืชผลบางส่วน ก็จะมีส่วนอื่นๆ ทดแทนได้ นอกจากนั้นแนวคิดของการทำเกษตรสวนผสม ยังส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจด้วย จะช่วยลดความเสี่ยงต่างๆ ที่กล่าวมาได้มากขึ้นไปอีกครับ


การวางแผนทำเกษตรใดๆ ผมขอแบ่งออกเป็นส่วนๆ ดังต่อไปนี้ครับ

ส่่วนที่หนึ่ง การวางแผนลงทุนทำเกษตร

ส่วนที่สอง การออกแบบสวนเกษตร

ส่วนที่สาม การวางระบบน้ำ

ส่วนที่สี่ การวางระบบปลูกพืชหมุนเวียน

ส่วนที่ห้า การเก็บเกี่ยวผลผลิต

และส่วนสุดท้าย การแปรรูปผลผลิต

โดยแผนเกษตรในแต่ละส่วนนั้นจะ "เชื่อมโยง" กัน เพื่อให้การประกอบอาชีพเกษตรกรนั้นอยู่ได้อย่างยั่งยืนครับ เราจะมาพูดคุยในแต่ละส่วนในคราวต่อๆ ไป โปรดติดตามนะครับ...

หากสนใจเรื่องราวของการเกษตรเพิ่มเติมติดตามได้ในหนังสือ "ธุรกิจเกษตร รวยได้ ไม่ยาก" โดยนายแว่นธรรมดา ตามแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศนะครับ....No comments:

Post a Comment